реклама в пресата радио-реклама телевизионна реклама
медиа-планиране реклама в киносалони и театри
 
Рекламата в печатните и електронни медии е един от най-мощните инструменти за въздействие.
Разнообразните и форми са удачни както за създаване на широка известност на марката или фирмата, така и при конкретни рекламни акции и промоции.


Рекламна къща КоректА организира вашата медийна реклама – публикуване на рекламни карета и PR-материали, излъчване на всички видове аудио- и видео-рекламни форми.

ИЗГОДНО
Осигуряваме ви значителни отстъпки от действащите рекламни тарифи (до 30%!), тъй като сме в солидни договорни отношения за над 550 печатни и електронни мас-медии.

КОМПЛЕКСНО
Поемаме реализацията на вашата медийна реклама на всеки етап – планиране и закупуване на площи и време, изработка на карета и клипове, контрол, анализ и отчет.

УДОБНО
Поръчвайте по най-удобния за вас начин – по телефона, чрез факс, в Интернет, като извикате при вас рекламен специалист или директно в нашия офис.

ПРАКТИЧНО
Възползвайте се от специалните предложения за различните видове медийна реклама, както и от спестяващата пакетна програма “Медийна реклама”.
 
 
   
Последна актуализация на 23 Март 2006 г. в 20:00 часа